CHEMEX s.r.o. Ke Klíčovu 7, Praha 9 Vysočany, tel./ fax:+ 420 266 035 150
Co je CEVAMIT

Technické specifikace

Návod k použití

Objednávka

KontaktyNávod k použití

1. Nejdříve se do materiálu, který se má rozpojovat (hornina, beton, zdivo a jiné) navrtají vrty o délce rovnající se 80% její výšky, resp. délky nebo šířky. Minimální průměr vrtů je 30 mm, maximální 105 mm. Vzdálenost mezi vrty je 5 – 20 násobek zvoleného průměru vrtu).

2. CEVAMIT se míchá s vodou v poměru 1:0,3 tak, že čistou vodu nalejeme do vhodné nádoby a za soustavného míchání (ručně nebo strojně) postupně přidáváme CEVAMIT, dokud nevznikne kašovitá suspenze. (Například 10 kg CEVAMITU smícháme se 3 l vody.) Po smíchání suspenzi nalejeme do vrtů do 15 minut.

3. V průběhu jedné hodiny suspenze CEVAMITU ve vrtu zatvrdne a začne hydratovat. Během hydratace se CEVAMIT rozpíná, čímž vyvoláva na stěnách vrtu tlakové napětí, velikost kterého závisí na zvoleném průměru vrtu a obsahu vody v suspenzi.

4. Rozpojení materiálu nastane v průběhu 6 – 24 hodin v závislosti na venkovní teplotě někdy i za déle.

5. CEVAMIT možno používat při teplotách od -5 °C do +50°C.

6. Spotřeba CEVAMITU na rozpojení 1 m materiálu je zpravidla 5-20 kg, v určitých případech může být spotřeba podstatně nižší.

UPOZORNĚNÍ: Důrazně doporučujeme použít ochranné pomůcky. Ochranné brýle nebo ochranný štít, ochranný oděv, rukavice a ideálně i respirátor.
Z bezpečnostních důvodů se zdržte naklánění nebo dokonce blízkému pohledu do naplněných vrtů. Hrozí nebezpečí úrazu! (Z důvodu možného vývěru směsi z vrtu při vyšších teplotách nebo větším průměru vrtu.)


Cevamit se standardně dodává v polyetylenových pytlích o hmotnosti 30 kg.
Prázdné obaly odevzdejte do sběru. Likvidace nepoužitého cevamitu se řídí stejnými pravidly jako likvidace nehašeného vápna.